Alternative text
Alternative text
Alternative text
Alternative text
Alternative text
Alternative text
Alternative text

Root bole - H 10 cm - stoneware - vase