Alternative text
Alternative text
Alternative text
Alternative text
Alternative text
Alternative text
Alternative text

Melted Past - H 15 cm - earthenware - vase